• Αθήνα 11854 Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 38
  • (+30) 210 34 13 400 Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 πμ - 5:00 μμ

Με ψυχρό καιρό συμβαίνουν περισσότερες καρδιακές προσβολές

Ο ψυχρός καιρός έχει σαν αποτέλεσμα περισσότερες καρδιακές προσβολές , σύμφωνα με έρευνα

Ο ψυχρός καιρός έχει σαν αποτέλεσμα περισσότερες καρδιακές προσβολές , σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο ESC Congress από τον Καθηγητή Marc Claeys από το Βέλγιο.

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας και οι μεταβολές της θερμοκρασίας είναι οι πιο συχνά αναφερόμενοι σαν εκλυτικοί παράγοντες Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου (ΟΕΜ). Οι επιδημιολογικές μελέτες εστιάζουν κυρίως σε κάθε μία περιβαλλοντική κατάσταση χωριστά, ενώ οι περισσότεροι περιβαλλοντικοί εκλυτικοί παράγοντες είναι αλληλένδετοι και είτε επιτείνουν είτε ανταγωνίζονται την εκλυτική επίδραση ενός περιβαλλοντικού παράγοντα. Η καλύτερη γνώση της περιβαλλοντικής επίδρασης στο ΟΕΜ θα βοηθήσει τους παρόχους ιατρικής φροντίδας και τους αυτούς που διαμορφώνουν την πολιτική ,να βελτιστοποιήσουν τις στρατηγικές πρόληψης για τον πληθυσμό σε κίνδυνο.

Η μελέτη αξιολόγησε τους ανεξάρτητους περιβαλλοντικούς εκλυτικούς παράγοντες Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου(ΟΕΜ) σε ένα πολυπαραγοντικό εθνικό περιβαλλοντικό μοντέλο. Έγιναν εβδομαδιαίες καταμετρήσεις των ασθενών με ΟΕΜ που υπεβλήθησαν σε πρωτογενή διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (pPCI) από 2006-2009 σε 32 Βελγικά αιμοδυναμικά κέντρα, από το εθνικό μητρώο αγγειοπλαστικών.

Οι μετρήσεις ΟΕΜ συσχετίστηκαν με τις μέσες εβδομαδιαίες μετεωρολογικές μετρήσεις που λήφθηκαν από καθημερινές μετρήσεις σε 73 μετεωρολογικούς σταθμούς , κατανεμημένους ομοιόμορφα στο Βέλγιο. Οι ακόλουθες μετεωρολογικές μετρήσεις αναλύθηκαν: ατμοσφαιρική ρύπανση εκπεφρασμένη σαν σωματιδιακή ύλη λιγότερη από 10µM (PM10) και λιγότερη από 2.5µM (PM2.5), αιθάλη, θερμοκρασία και σχετική υγρασία.

Η πολυπαραγοντική μελέτη σχεδόν 16.000 ασθενών δεν βρήκε συσχέτιση καρδιακών προσβολών και ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης συνολικά 15,964 ασθενείς με ΟΕΜ (μέση ηλικία 63, 24.8% γυναίκες) εισήχθησαν με μέση εβδομαδιαία συχνότητα 77 +/- 11 ασθενείς. Χρονικές σειρές και μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξαν σημαντικό θετικό συσχετισμό ανάμεσα στο ΟΕΜ και την ατμοσφαιρική ρύπανση και ανάστροφο συσχετισμό ανάμεσα στο ΟΕΜ και τη θερμοκρασία.

ΗπολυπαραγοντικήανάλυσηέδειξεότιμόνοηθερμοκρασίαείχεσημαντικήσυσχέτισημετοΟΕΜ,πουαυξανότανκατά7%γιακάθεμείωση10°Cστηνελάχιστηθερμοκρασία καιότιδενυπήρχεσημαντικήεπίδρασητηςατμοσφαιρικήςρύπανσης.

Ο καθηγητής Claeys είπε: «Επιπλέον ανάλυση έδειξε ότι η εκλυτική επίδραση της χαμηλής θερμοκρασίας υπήρχε και εκτός χειμερινής περιόδου. Προφανώς μικρότερες διαφορές στη θερμοκρασία εσωτερικού και εξωτερικού χώρου μπορούν επίσης να ευοδώσουν ΟΕΜ. Επιπλέον, κάτω από μια ελάχιστη θερμοκρασία 10°C δεν υπάρχει επιπλέον επίδραση της μείωσης της θερμοκρασίας στην συχνότητα των ΟΕΜ.»

Ένας πιθανός μηχανισμός που θα εξηγούσε τον αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίου συμβάματος σε συσχετισμό με την μείωση στη θερμοκρασία , είναι η διέγερση των κρύο- υποδοχέων στο δέρμα και άρα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος , που οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων των κατεχολαμινών. Επιπλέον, η αυξημένη άθροιση των αιμοπεταλίων και η πυκνότητα του αίματος στην έκθεση στο ψύχος, προάγει τον σχηματισμό θρόμβων και την θρόμβωση.

ΟκαθηγητήςClaeysκατέληξεότισεέναπαγκόσμιοπεριβαλλοντικόμοντέλο,οιχαμηλέςθερμοκρασίεςείναιμακράνοπιοσημαντικόςπεριβαλλοντικόςεκλυτικόςπαράγονταςγιαΟΕΜ,ενώηατμοσφαιρικήρύπανσηέχειαμελητέαεπίδραση.Τα άτομα που κινδυνεύουν από ΟΕΜ (π.χ. ηλικιωμένοι ασθενείς με διαβήτη και υπέρταση) μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο αποφεύγοντας τις μεγάλες μεταβολές στην θερμοκρασία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φορούν τα κατάλληλα ενδύματα όταν βγαίνουν από ζεστό εσωτερικό σε ψυχρότερο εξωτερικό χώρο, ακόμα και μετά τον χειμώνα.

e-cardio.gr